قفل دوچرخه ای که سارق را بیمار می کند/ تله های تبلیغاتی در اینستاگرام/ هوشمند ترین شهر دنیا

0

به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی ؛ روزنامه‌های مختلف کشور از جمله کسب‌وکار، جوان، خراسان، تفاهم، شهروند و… نگاهی به سوژه‌های روز فضای مجازی داشته‌اند که مهم‌ترین آن ها را در بسته‌ای برای شما آماده کرده‌ایم و به نظر شما مخاطبان می‌رسانیم.در ادامه تعدادی از این مطالب را مشاهده می‌کنید.  

روزنامه شهروند در مطلبی به تله های تبلیغاتی در تلگرام پرداخت: یک صفحه پرمخاطب در
اینستاگرام با خرید اینترنتی،
از خریداران کلاهبرداری کرد.
ماجرا از این قرار بود که این
پیج، اجناس خارجی را با قیمت
مناسب در صفحه اش تبلیغ
کرده بود و وقتی خریداران
برای سفارش کالاهایشان با
شماره تلفن این فروشنده
تماس گرفته بودند، لباس شان
را سفارش دادند در دام
کلاهبرداری افتادند. شهریورماه امسال سرهنگ
علــی نیک نفــس، رئیــس
مرکز تشــخیص و پیشگیری
پلیــس فتا دربــاره خرید کالا از شــبکه های اجتماعــی
و کاهبــرداری در ایــن
شــبکه ها هشــدار داده بود و گفت: تبلیغات
دربــاره کســب وکارهای اینترنتــی باید دارای
نماد اعتماد الکترونیک باشــد که بســیاری از
هموطنان بــه آن توجه نمی کنند یــا به خوبی
در این باره اطلاع رســانی نشــده اســت. توجه
کنند بیشــتر اجنــاس تبلیغــی در کانال های
شبکه های اجتماعی، بی کیفیت است یا با تبلیغ
اعلام شــده منطبق نیســت؛ افراد بــا پرداخت
پول زیاد، کالای بی کیفیــت دریافت می کنند.
برخی از این خریدها مجرمانه اســت و خطرات
گوناگونی در پــی دارد. مدیــران کانال ها باید
هر تبلیغــی را منتشــر نکنند، زیــرا مدیریت
کانال به عهده آنهاســت و در صورتی که با این
تبلیغ، جرمــی اتفاق بیفتد، این افراد مســئول
هستند.

ابرار کیهان

روزنامه اطلاعات: مركـــز آمار ايران با اعـــلام پايان زمان در مورد تداوم كاهش نرخ تورم ايران
سرشـــمارى اينترنتى نفوس و مسكن كشور
در ساعت 24 روز 30 مهر، از مشاركت 4/46
درصدى مردم در اين امر و حضور 11 ميليون
و 67 هزار و 137 خانوار با جمعيت 37 ميليون
و 171 هزار و 307 نفر خبر داد.
اميدعلى پارســـا در گفتگو با ايرنا افزود:
سهم سرشمارى اينترنتى در كشور توسعه يافته
ژاپن در سال 2015 برابر با 37 درصد بود كه
ايران از اين رقم عبور كرد.
مركز آمار ايران ثبت نام اينترنتى 8 ميليون
و 881 هـــزار خانـــوار را هدف گذارى كرده
بود كه با اســـتقبال گسترده مردم از اين روش
آمارگيرى، مشـــاركت 11 ميليون و 67 هزار و
137 خانوار به ثبت رسيد.
وى در ادامه تاكيد كرد: خانوارهايى كه به
صورت اينترنتى در سرشمارى شركت كرده اند
كد دريافتى را حفظ كرده و هنگام مراجعه مامور
سرشمارى به منزل، آن را ارايه كنند تا ديگر به
سرشمارى حضورى نيازى نداشته باشند.
رئيـــس مركز آمار همچنين در گفتگو با
مهر از فراهم شـــدن امكان ويرايش اطلاعات
ثبتشده خانوارها در سرشمارى نفوس و مسكن
خبـــرداد و گفت: از امروز به مدت يك هفته
خانوارهـــا مىتوانند براى ويرايش اطلاعات به
پايگاه سرشمارى مراجعه كرده و پس از ورود كد
رهگيرى، اطلاعات خود را اصلاح كنند.
وى افزود: هر سرپرست خانوار تنها يك
بار مىتواند اطلاعات خود را ويرايش كرده و
به ثبت رســـاند، لذا خانوارها بايد در ويرايش
اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند.
هشتمين دوره سرشمارى حضورى نفوس
و مســـكن هم از صبح چهارشنبه 28 مهر در
سراسر كشـــور آغاز شده و به مدت يك ماه
ادامه خواهد داشـــت. 

ابرار کیهان

روزنامه ایران: قائـــم مقام وزیر کشـــور، از فراهم
شـــدن مقدمات برگـــزاری انتخابات
الکترونیکی از ســـوی ایـــن وزارتخانه
خبـــرداد و گفـــت: این امـــکان وجود
دارد کـــه یک ســـوم آرای مأخوذه در
انتخابات ریاست جمهوری و شورای
اســـلامی شـــهر و روســـتا، به صورت
الکترونیکـــی جمع آوری و شـــمارش
شـــود، اما شـــمارش همـــه آرا به این
صورت نیازمند صرف هزینه بسیاری
اســـت. محمدحســـین مقیمـــی در
گفت و گو با ایســـنا، با اشـــاره به بندی
از سیاســـت های کلـــی انتخابـــات که
به اســـتفاده از فناوری هـــای نوین در
انتخابـــات اشـــاره دارد، تصریح کرد:
از 25 فرآیند انتخاباتـــی، 23 فرآیند
به صـــورت ماشـــینی و الکترونیکـــی
انجـــام می شـــود و تنهـــا رأی گیری و
شـــمارش به صورت دستی است. در
انتخابات مجلس نهـــم در 15 حوزه
انتخاباتـــی، دو فراینـــد باقـــی مانده
بـــه صورت الکترونیکی انجام شـــد و
شورای نگهبان نیز این فرآیند را تأیید
کـــرد. وی با بیان اینکـــه در انتخابات
مجلس دهم برای یک سوم از آرای
مأخوذه ســـخت افزارهای مـــورد نیاز
را برای انتخابات الکترونیکی تأمین
کردیم و نرم افزارهای لازم را نیز تهیه
کردیم، خاطرنشـــان کرد: اما شورای
نگهبـــان نتوانســـت آن را بررســـی و
تأیید کند. اکنـــون این موضوع در
حال بررســـی و پیگیری اســـت که اگر
شـــورای نگهبان تأیید کند بخشی از
انتخابات ریاست جمهوری به شکل
الکترونیکی برگـــزار شـــود و در مورد
انتخابات شـــوراها نیـــز باید مجلس
اعلام نظر کند.

ابرار کیهان

روزنامه ایران: به دنبال هک شدن سایت کمیته ملی حزب دموکرات
که چندی پیش رخ داد، بیشتر نگاه ها به سمت روسیه
رفته بود و بسیاری این کشور را متهم ردیف اول در این
ماجرا می دانســـتند؛موضوعی که حالا توســـط »جان
مک کافی« کارشناس سرشناس سایبری و برنامه نویس رایانه نقض شده و این
حمله را کار هکرهای ایرانی می داند.
به گزارش »ایران«، مؤسس شرکت مک آفی نخستین نرم افزار ضد ویروس
تجاری، در گفت و گو با وب ســـایت csoonline ،عنوان کرده است با اینکه روسیه
در این زمینه توجه بســـیاری از رسانه ها را جلب کرده است و همه شواهد نشان
از حضور روســـیه در حمله هکری به ســـایت کمیته ملی حزب دموکرات امریکا
دارد ولی من صد درصد اعتقاد دارم این هک، کار روس ها نیســـت ولی بر یک
نکته تأکید دارم و آن هم اینکه کسی که با این مهارت چنین حمله های سایبری
بخوبی توانایی پنهان کردن خود را نیز دارد.
ً
پیچیده ای را انجام می دهد، مطمئنا
به اعتقاد وی هکرهای ایرانی تاکنون توانمندی خود را در این زمینه نشان داده اند
همان طور که در ســـال ٢009 نیز گروهی هکری که خود را ارتش سایبری ایران می نامیدند، سایت توئیتر را هک کردند. 

ابرار کیهان


روزنامه ایران: شـــبکه های اجتماعـــی بـــه بخش
جدا ناپذیـــری از زندگـــی هـــر یـــک از ما
تبدیـــل شـــده اند. حـــالا به کمـــک این
سرویس ها می توانیم از اخبار و اتفاقات
حوزه های مختلف با خبر شویم و از افراد
دیگـــر در پیدا کردن مـــکان جالب برای
سفر، دیدن یک فیلم، انتخاب کتاب و…
اســـتفاده کنیم. سرویس های مختلفی
وجود دارند که به کمک آن می توانید از
تجربیات افراد در انتخاب یک رستوران
استفاده کنید. یکی از این سرویس ها که
به زبان فارسی در اختیار کاربران ایرانی
قـــرار گرفته چنـــگال اســـت. چنگال
یـــک برنامه کاربردی اســـت کـــه در آن
هم می توانید آشـــپزی یاد بگیرید و هم
از تجربیـــات کاربران دیگـــر در رفتن به
رستوران استفاده کنید. با کمک این اپ
براحتی یاد می گیرید که چگونه غذاهای
خوشـــمزه را به شـــکل کامـــلا حرفه ای
ً
درســـت کنید. بنابراین اگـــر در فکر این
هستید که چه غذایی را برای ناهار یا شام
خود درســـت کنید بهتر است از بخش چی بپـــزم برنامه اســـتفاده کنید.

ابرار کیهان

روزنامه تعادل: همانند بسياري از مردم، من هم هرگز اسم شهر
يينچوان را نشنيده بودم اما مقامات چيني خيلي
مشتاق بودند مركز استان نينگشيا در شمال چين را
به من نشان دهند؛ چراكه اين شهر را يك شگفتي
فني مي دانند.
به گزارش ايسنا، فراديد در ادامه به نقل از سي ان ان
نوشت: »اين شهر طرح اوليه شهرهاي هوشمند است كه قرار است بعدها در تمام مناطق شهري چين
اعمال شود اما اين شهر سواات جدي در مورد حفظ
حريم خصوصي ايجاد مي كند.
صورتتان پول را حساب مي كند
در شهر يين چوان صورتتان كارت اعتباري
شماست. در اتوبوس هاي محلي نرم افزار تشخيص
چهره جاي جعبه پرداخت كرايه را گرفته است. شبيه
اثر انگشت كه گوشي هوشمند را باز مي كند، صورت
مسافران نيز به حساب هاي بانكي شان مرتبط است و
مردم در هنگام سوار شدن به اتوبوس معطل پرداخت
كرايه نمي شوند.

ابرار کیهان

 

روزنامه تعادل: چندي پيش وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با ابلاغ
نامه يي به دستگاه هاي اجرايي، رييس كل بانك مركزي
و اپراتورهاي ارتباطي، ممنوعيت استفاده از ايميل هاي
عمومي با ميزباني خارجي ازجمله ،Gmail، Yahoo
Hotmail و MSN در مراودات خدماتي و بانكي و به
دليل توجه به مباحث امنيتي هشدار داد كه در اين زمينه
سازمان فناوري اطاعات ايران پست الكترونيكي ايران را با ميزباني در مراكز داده امن داخلي آماده سرويس دهي
به كاربران اعلام كرد.
ورود به پست الكترونيكي ايران از طريق نشاني
اينترنتي ir. iran. mail امكان پذير است و متقاضيان
براي درخواست ايجاد حساب كاربري با ورود به اين
صفحه و انتخاب گزينه كاربري جديد بايد فرم
الكترونيكي مربوط به ايجاد پست الكترونيكي را تكميل
و ارسال كنند.
در اين فرم الكترونيكي علاوه بر وارد كردن نام كاربري
و رمز عبور پيشنهادي متقاضي بايد نسبت به درج نام و
نام خانوادگي، كد ملي، كدپستي و نشاني محل زندگي
يا نشاني و كدپستي دستگاه محل خدمت و نام سازمان
مربوطه، شماره تلفن ثابت و همراه اقدام كند.
پس از اين مرحله، پست الكترونيكي متقاضي بررسي
شده و فعال سازي پست الكترونيكي ايران 24ساعت پس
از ثبت نام صورت مي گيرد.

ابرار کیهان

روزنامه تعادل: محققان موفق به توسعه صدف هاي رباتيك
شدند كه به اندازه گيري اثرات تغييرات آب و هوايي كمك
مي كنند. سنسورهاي داخلي پنهاني كه در اين صدف ها
تعبيه شده توانايي پيگيري تغييرات طواني مدت در
درجه حرارت بدن را دارند. صدف هايي كه معموا در
سواحل مختلف ديده مي شوند، تنها جنبه زيبايي نداشته و
مي توانند كليدي براي مطالعه تغييرات آب و هوايي باشند.
يك تيم تحقيقاتي داده هايي را از صدف هاي روباتيك
منتشر كرده كه سنسورهاي آنها توانسته اند در 18سال
گذشته اطلاعاتي را براي نظارت بر آب و هواي سراسر
جهان جمع آوري كنند. آنها با ثبت حرارت بدن صدف هاي
واقعي اطرافشان در هر 10تا 15دقيقه مي توانند گرمايش
جهاني را رديابي و پيش بيني كنند.

ابرار کیهان

روزنامه تفاهم: دو محقق از دانشگاه ایالتی کلرادو با
همکاری حامد وهابی دانشجوی ایرانی دوره
دکترا، موفق به تولید یک نوار چسب شدند که
به تمام سطوح چسبیده و تمام مایعات را دفع
می کنپد. به گزارش تفاهم به نقل از گیزمگ،
این نوار چسب دارای یک ایه انعطاف پذیر
از پلی اورتان چسپبنده بوده کپه با ایه ای از
ذرات سیلیکون فلوئوردار کوچک پوشش داده
شده است. یکی از محققان این پژوهش به
نام پروفسپور آرون کوتا نزدیک به یک دهه به
دنبال یافتن ماده ای با این خواص بوده است.
این چسپب با توجه به ساختار و بافت و لایه
سپیلیکونی که دارد، مانع از نفوذ مایعات بین
ذرات خود می شود. همچنیپن می توان از آن
برای افزایپش مقاومت در برابر خوردگی ،
ایجاد قابلیت خود تمیز شوندگی و یا به منظور
کاهش هدررفت مایعات استفاده کرد.

ابرار کیهان

روزنامه خراسان: 2 مبتکر قفلی برای دوچرخه ابداع کرده اند که باعث
می شود سارق فورا دچار حالت تهوع و مشکات
تنفسی شود.به گزارش ایرنا ،قفل SkunkLock
زمانی فعال می شود که حس کند فردی سعی در
شکستن آن دارد و در آن زمان افشانه مضری مانند
افشانه فلفل پخش می کند.این قفل فوادی به گونه
ای طراحی شده که یک بازدارنده از گاز قوی و فرار در
آن تعبیه شده و زمانی که قفل در حال شکستن است،
آزاد می شود.این ترکیب که فرمول D_۱ نامیده می
شود حتی از درون برخی از قوی ترین ماسک های
گاز نیز قابل تشخیص است.

ادعاب هک سایت حزب جمهوری خواه توسط ایرانی ها/  تله های تبلیغاتی در اینستاگرام/ ساخت صدف رباتیک برای کمک به محیط زیست/هوشمند ترین شهر دنیا

انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید